Erfaringsområder

IT-sikkerhed

Risø DTU

På Risø havde jeg disse ansvarsområder inden for IT-sikkerhed:

 • Implementeringen af DS 484 i 2006 og 07 med risikovurdering
 • Drift af firewall i samarbejde med Forskningsnettet
 • Drift af adgang med VPN og SSH
 • Implementering af end-point-security (McAfee og F-secure)
 • Drift af 2-faktor godkendelse af brugere (RSA)
 • Awarenesskampanger med orienteringsmøder i afdelingerne
 • Dokumentationen af sikkerheden skete i ITSMS-systemet Controlmanager fra Siscon

Statens Museum for Kunst

På SMK har jeg stået for implementeringen af ISO 27001 / DS 484 i samarbejde med Siscon, hvor vi bruger ITSMS-systemet Controlmanager fra Siscon.

Derudover har jeg ansvaret for:

 • Drift af firewall i samarbejde med i2 (Forskningsnettet)
 • Implementering af end-point-security (McAfee)
 • Awarenesskampanger igennem orientering om trusler fra internettet

Administration

Statens Museum for Kunst

Min opgave som teamleder for IT-enheden på Statens Museum for Kunst er:

 • planlægning og udførsel af de daglige arbejdsopgaver
 • sikkerhedsarbejde iht. DS484/ISO 27001 – Informationssikkerhedsudvalg, risikoanalyse m.m.
 • fastlæggelse af procedurer
 • budgettering, kontering og budgetopfølgning
 • IT-strategi
 • projektledelse på etablering, udbygning og udskiftning af IT-infrastruktur

Foldbjergcentret, Nordjyllands Amt

Som en offentlig behandlingsinstitution var det meget vigtigt at alle handlinger blev dokumenteret og arkiveret således at evt. klagesager kunne behandles hurtigt og professionelt. Det var bl.a. mit ansvar at denne dokumentation var til stede og tilgængelig.

Derudover havde jeg også det daglige ansvar for:

 • ledelse af de administrativt ansattes indsats på tværs af organisationens enheder
 • det administrative arbejde med udarbejdelse af administrative retningslinjer, budget og regnskab, mødereferater, indkaldelser, korrespondance m.v.

Indstillingsudvalget for Aalborgs Kollegier, IFAK

I min formandsperiode havde jeg det ledelsesmæssige ansvar for organisationen. I perioden var der en del udfordringer, der indebar både omrokeringer af personale samt rationalisering af arbejdsgange.

Projektarbejde

Statens Museum for Kunst – SMK

På SMK har jeg gennemført følgende større projekter:

 • 2009 – Virtualisering af 9 fysiske servere til en virtuel infrastruktur med 3 fysiske servere med i begyndelsen 25 virtuelle servere.
  Herunder blev 5 TB data flyttet fra de enkelte servere til et EMC-SAN
 • 2012 – udskiftning af ældre netværksstruktur med 1 Gb backbone og 10/100 Mb netværk til arbejdsstationerne. Den nye infrastruktur har 20 Gb backbone og 1 Gb til arbejdsstationerne. Herunder blev der også etableret et trådløst netværk primært til museets brugere med først 16 accesspunkter, men det er senere udbygget til over 100 som dækker en stor del af museet
 • 2013 – udskiftning af virtuel infrastruktur, da den gamle ikke kunne udbygges yderligere og var blevet for lille pga. overgang til 64-bit systemer. Nu med små 100 servere og ca. 60 TB data.
 • 2015/16 – etablering af backup infrastruktur med backup til både disk og tape og med en diskkopi off-site

Rigspolitiet

Som Project Officer var det mit ansvarsområde at koordinere og kvalitetssikre projekterne samt rapportere til programmet.
Derudover bistod jeg løbende med revision hvor der opstod ekstraordinære udfordringer.

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S

Mit ansvarsområde var at holde netværk og servere i luften for hele organisationen, der havde netværksopkoblinger på ca. 60 lokationer i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Jeg var eneste ansatte på netværksområdet, men med noget vagthjælp af systemudviklerne på Sol og Strand.

Da en stor del af udvikling og implementering af infrastrukturen skete ved hjælp af underleverandører, var det min opgave at styre disse projekter fra definition af opgaven over forhandling af kontrakter til implementeringen og driften. Opgaven bestod i at levere et stabilt netværk med let tilgængelige komponenter og ofte hurtigt at levere forbindelser til nye lokationer.

Foldbjergcentret, Nordjyllands Amt.

En af mine primære it-opgaver på Foldbjergcentret var at udvikle og implementere en elektronisk journal i samarbejde med en ekstern softwareleverandør (Infoshare.dk – kjour.dk). Dertil opbyggede jeg den tilhørende infrastruktur (PC’ere, servere, netværk, uddannelse), herunder etablering af et WAN, der dækkede organisationens 5 lokationer i Nordjyllands Amt

Ud over at være ansvarlig for udviklingen af den tekniske infrastruktur var jeg bindeleddet mellem den faglige ekspertise, brugerne og de programmører, der udviklede systemet.
Systemet blev sat i drift 1. januar 1996. Systemet er efterfølgende videreudviklet og bruges af flere behandlingsinstitutioner.

Aalborg Universitetscenter

Under uddannelsen på AUC er arbejdsformen projektorienteret og gruppeorganiseret. Dette har givet mig meget erfaring i at arbejde i gruppe med et fælles projekt, hvor vidensdeling, problemformulering, formidling m.m. er grundlæggende discipliner der skal beherskes.

Efter endt uddannelse var jeg projektvejleder på basisuddannelse i 3 semestre, hvor hovedfokus er på metoder i projektarbejde.

Ulandsfrivillig i Kenya

Jeg var udstationeret på Bushiangala Village Polytechnic (VP) – en landsby teknisk skole.
En stor del af arbejdet i Kenya var projekt relateret. Mine arbejdsopgaver bestod af:

 • Opbygning af et metalværksted
  Huset var bygget, men det skulle udstyres med værktøj, møbler og andet inventar, samtidig med at der skulle udvikles materiale til undervisningen.
 • Opføre bygninger – ansvarlig for både færdiggørelse og nybygning af folkeskoler i området med elever fra skolen (VP).
 • Oplæring af ny leder i regnskab og ledelse
 • Bestyrelsesarbejde
 • Kontakt til lokale myndigheder om bevillinger, planer m.m.

Systemudvikling

Forskningscenter Risø, DTU

På Risø står IT-afdelingen for drift af mere end 100 servere. Til dokumentation af den drift har jeg udviklet et system, der indeholder grundoplysninger om serverne samt logs over driftshændelser, opsætninger og ændringer.
Derudover er systemet også udviklet sådan at man kan dele viden og erfaring om emner inden for serverdrift.
Systemet er udviklet modulært således, at der nemt kan tilføjes funktioner. Begreberne fra sikkerhedsforskrifterne i DS 484 er indarbejdet og dermed er det nemt at udvide systemet med styring af sikkerheden. Systemet kan også bruges som dokumentationssystem i en ITIL-sammenhæng og kan nemt udvides med andre logs.

Statens Museum for Kunst (SMK)

I forbindelse med etableringen af en ny infrastruktur for formidlingen på har jeg stået for arkitekturen for den implementerede struktur. Den er baseret på en SOA-struktur, der kan udvides og fornys på en fleksibel måde.

Organisatorisk arbejde

Indstillingsudvalget for Aalborgs Kolleger, IFAK.

I min periode som formand for IFAK blev organisationens arbejde forbedret væsentligt igennem fastlæggelse af mere effektive forretningsgange og procedurer.
I perioden kom der også flere nye kollegier ind under organisationen, således at IFAK efterhånden havde indstillingsret til alle kollegier i Aalborg.

Styrende organer på Aalborg Universitetscenter

Igennem hele min studietid har jeg været medlem af de styrende organer på Aalborg Universitetscenter. Dette har givet stor erfaring i at færdes i politiske systemer og arbejde med administration.
Som konsekvens af mange år i studienævnet var jeg også ansat som studievejleder på min studieretning, samt ved informationsindsatsen over for gymnasieelever.

Returnee i Youth for Understanding (YFU)

Efter mit udvekslingsophold i USA arbejdede jeg som frivillig inden for YFU i de følgende 5 år. Opgaverne var information og udvælgelse af kommende udvekslingsstudenter, samt udvælgelse af værtsfamilier for amerikanske studerende. Derudover fungerede jeg i perioder også som rådgiver for de herboende udvekslingsstudenter.
Sideløbende med dette var jeg meget aktiv i udviklingen af organisationen, da den voksede meget kraftigt i de år.